e-mykel

EI: “Required” ba ang Campout sa Mendiola simula Disyembre 6, 2011?

In All UP Academic Employees Union, All UP Workers Union, Campout, Opinion | Opinyon, Personal Essay | Personal na Sanaysay on December 4, 2011 at 4:02 pm

Mga Sagot ko sa mga tanong ni Victor Gregor Limon ng Philippine Collegian patungkol sa December 6 Campout sa Mendiola. Inemail niya ang mga tanong noong December 3, 2011. Ang kaniyang mga tanong ay nakahilig (italicized) at sinusundan ang mga ito ng aking mga sagot. Salamat! 🙂

1. Sa hanay po ng mga guro at iba pang empleyado ng UP, paano po ang paglahok natin sa camp-out ngayong Dec 6? and 3. Paano po ang kasalukuyang kampanya para mapalawak ang suporta mula sa mga guro at iba pang empleyado ng UP?

Isa sa challenges sa hanay ng mga guro, REPS at kawani ng UP ay ang mapalabas sila mula sa kanilang opisina at lumahok sa mga pagkilos tulad ng mobilisasyon, rali at ito ngang sa December 6 ay campout. Sa karanasan ng All UP Academic Employees Union at All UP Workers Union, ang mahigpit na kondisyon ng paggawa at ang peti-burgis na kamalayan ng maraming empleyado ng UP ang pangunahing mga hadlang sa partisipasyon nila sa mga mass mobilization. Ibig sabihin, kahit dama ang kahirapan at dama ang diskriminasyon, hindi madali ang paglabas ng opisina at unibersidad. Hindi mo naman sila puwedeng i-require na sumali sa rali. Para rin lang yan sa mga klase, hindi magandang tingnan na ang mga estudyante ay nire-require na sumali sa rali. Napapalabas natin ang mga empleyado at estudyante mula sa kanilang nakasanayang akademiko at administratibong routine kung napapataas natin ang kanilang kamalayang pampulitika lagpas sa pulitika ng kanilang personal na mga adhikain at pangarap. Tandaan, hindi required ang rali at hindi nirerequire ang rali. Sa pagkamulat sa mga tunay na isyu ng unibersidad at ng koneksyon nito sa lipunan, doon hahantong na mismong ang sarili na ang magrerequire sa kaniyang sarili na kumilos, kasama ang nakararami, nang walang pag-aalinlangan.
Ang kahit na anumang paglabas sa opisina, klasrum at unibersidad ay isang politikal at personal na sakripisyo. Ang pagbimbin sa trabaho, halimbawa, upang lumahok sa mga protesta at aksiyong masa ay hindi matatawaran sapagkat nagmumula ito sa kolektibong inisyatiba na kumilos nang hindi mag-isa kundi “kumilos kasama ng nakararami.”Kung magagawa natin na pagkaisahin ang bawat indibidwal upang lumikha ng kolektibo, mas malakas at mas makabuluhan ang aksiyong masa. Of course, that is not to say that individual efforts would be denigrated, but collectivity, in all the histories of struggles that any nation went through, will provide us a meaningful look into how the collective is far more powerful. Kung kaya, para mapalabas at mapalahok ang mga guro, REPS, kawani at iba pang empleyado at miyembro ng komunidad ng UP, nagsagawa at patuloy na nagsasagawa ng educational discussions ang All UP Academic Employees Union at All UP Workers Union sa porma ng mga forum. Noong Setyembre 2011 na budget strike campaign ay sinimulan ng mga unyon na rumonda o mag-office to office upang ipaliwanag ang direktang epekto ng budget cuts sa mga empleyado ng UP. Nakapagsagawa ng forum sa College of Arts and Letters, College of Social Sciences and Philosophy at Asian Center. Nitong nagdaang mga linggo, napuntahan ng unyon ang Office of Counseling and Guidance, NISMED, Main Library at sa darating na linggo ay sa UPIS. Sa Enero naman ay nakalinya ang pagbibigay ng oryentasyon sa unyon sa College of Engineering at College of Music.Sa ngayon, ang partisipasyon ng mga miyembro at opisyal ng unyon ay nakapostura sa paglahok sa Disyembre 6 na campout. Ang mga porum ay paghahanda para sa paglahok sa nasabing pagkilos. Maglalabas ng regular na isyu ng Pandayan, ang publikasyon ng mga unyon sa UP.Sa bahagi ng mga guro sa unyon at sa CONTEND-UP ay patuloy ang pagsasagawa ng AKLAS o Alternatibong Klase kasama ang mga estudyante at konseho ng mga mag-aaral at mass organizations upang talakayin sa lebel ng imperyalismo at politika ang budget cut, at na ang “standard issues of the day” tulad ng pataas ng matrikula, presyo ng langis at produkto, at politikal na pamamaslang ay mga isyung hindi hiwalay sa pangkabuuang larga ng sistema ng isang mapaniil na gobyerno.

2. Ano po sa partikular ang mga isyung dadalhin ng AUPWU?

Bukod sa mas mataas na badyet para sa UP, SUCs, education sector, kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan, bitbit ng All UP Academic Employees Union at All UP Workers Union ang isyu ng STK o Sahod, Trabaho at Karapatan. Nananatiling mababa ang sahod ng mga empleyado ng gobyerno kaya hinihingi ang pagpapataas ng Salary Grade level laluna sa mga rank-and-file na empleyado at entry level. Nagiging laganap ang kontraktwalisasyon at subkontraktwalisasyon maging sa mga ahensiya at opisina ng pamahalaan. Mayroon pa ring diskriminasyon sa pamahalaan pagdating sa pagtataguyod at pagpapatakbo ng mga unyon ng empleyado.

Kasama rin sa isyu ang political at panlipunang hustisya — pagpapanagot kay Gloria Macagapal Arroyo para sa mga paglabag sa karapatang pantao at iba pang krimen ng nakaraang administrasyon. Pagpapanagot kay Noynoy Aquino sa lahat ng anti-mamamayan at pro-imperyalistang Estados Unidos na patakaran tulad ng kaniyang 2012 budget, ang Private Public Partnership, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mga politikal na pamamaslang sa mga guro at iba pang progresibo, ang pagtitiyak ng land distribution para sa mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita at iba pang hacienda sa bansa.

4. Bakit po sa tingin niyo mahalaga ang partisipasyon ng UP sa gaganaping camp-out?

Ang UP ay isang State University at ang partisipasyon ng UP, bilang kinikilalang nagtataguyod ng mataas na antas ng edukasyon, at bilang nakararanas ng taunang paniniil ng gobyerno, ay isang kritikal na mukha at boses sa pagpapakintal ng mga isyung panlipunan at politika ng tunay na pagbabago. Ang laban na ito, kailangang tandaan, ay hindi nagtatapos sa partisipasyon sa campout o anumang pagkilos sa lansangan, sapagkat panahon ito at oportunidad ng oras at espasyo upang magpalakas ng hanay, magkonsolida ng mga miyembro at puwersa, at magpakilos at magmulat ng pinakamarami upang tugunan ang hamon ng panahon. Ang campout ay patunay na hindi matuwid ang daan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: