e-mykel

Mga Bariasyon sa Salitang Mahal

In Poetry | Tula, Salin | Translation on May 23, 2010 at 4:23 am

Salin ni Mykel Andrada
Orihinal sa Ingles ng “Variations on the Word Love” ni Margaret Atwood

Salita itong ating ipinangtatapal
sa mga butas. Tamang sukat ito para sa maiinit
na patlang sa pananalita, para sa pulang mga hugis-
pusong sining sa pahina na kailanma’y hindi
matutumbasan ang tunay na mga puso. Lagyan ng puntas
at ito’y maaari mo nang ilako.
Isinisingit rin natin ito sa isang blankong
espasyo sa nakalimbag na pormularyong
walang lakip na panuto. Mayroong
mga imbakang walang ibang laman
kundi ang salitang mahal, maaari mo itong
ipahid sa iyong buong katawan at maaaring ito rin
ang iyong ipangluto. Paano natin mababatid
na hindi ito kawangis ng palasak
na pagtatalik ng mga linta sa ilalim ng nagpapawis
na mga piraso ng karton? At para sa mga damong-
ligaw na masigasig na nanghahawan at nanlalaban
sa sukal ng mga litsugas, isinisigaw nila ito.
Mahal! Mahal! ang awit ng hukbo habang ipinangsasaludo
ang kanilang nagdidilaang mga pulang bandila.

At narito tayong
dalawa. Itong salita’y
masyadong matipid para sa atin, mayroon lamang
limang titik, lubhang kapos
upang mapunan ang malalalim
na kawalan sa pagitan ng mga tala
at ang kanilang nakabibinging pagkislap
na lumulukob sa atin.
Hindi pag-ibig ang hindi
natin hinihiling na paglagakan natin, kundi iyong takot.
Hindi sapat itong naturang salita ngunit
maaari na ito. Ito’y dalawang
pantig dito sa nakangangaligkig
na katahimikan, bungangang
paulit-ulit na umuusal, kapwa sa pagkamangha
at sa pagdurusa, hininga, daliri
mahigpit na kapit sa dalisdis. Maaari kang
kumapit o bumitiw.

Mykel Andrada. 4:10am. May 23, 2010. Iba, QC. Revised 4:30am, May 24, 2010.

* * * *

VARIATIONS ON THE WORD LOVE
Margaret Atwood
http://www.poemhunter.com/poem/variations-on-the-word-love/

This is a word we use to plug
holes with. It’s the right size for those warm
blanks in speech, for those red heart-
shaped vacancies on the page that look nothing
like real hearts. Add lace
and you can sell
it. We insert it also in the one empty
space on the printed form
that comes with no instructions. There are whole
magazines with not much in them
but the word love, you can
rub it all over your body and you
can cook with it too. How do we know
it isn’t what goes on at the cool
debaucheries of slugs under damp
pieces of cardboard? As for the weed-
seedlings nosing their tough snouts up
among the lettuces, they shout it.
Love! Love! sing the soldiers, raising
their glittering knives in salute.

Then there’s the two
of us. This word
is far too short for us, it has only
four letters, too sparse
to fill those deep bare
vacuums between the stars
that press on us with their deafness.
It’s not love we don’t wish
to fall into, but that fear.
This word is not enough but it will
have to do. It’s a single
vowel in this metallic
silence, a mouth that says
O again and again in wonder
and pain, a breath, a finger
grip on a cliffside. You can
hold on or let go.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: